Ratunkowy Dostęp do Technologii Lekowych (RDTL) to mechanizm finansowania leków w sytuacjach, w których możliwe jest wydłużenie życia pacjenta lub znacząca poprawa jego zdrowia i wykorzystane zostały dostępne refundowane technologie lekowe.

W ramach procedury Ratunkowego Dostępu do Technologii Lekowej ośrodek prowadzący leczenie danego pacjenta, ma możliwość zawnioskowania o pokrycie kosztów leku zarejestrowanego, ale nieobjętego refundacją.

Leki finansowane w ramach RDTL są dostępne bezpłatnie dla pacjentów, a ich koszt pokrywa Narodowy Fundusz Zdrowia.

Ratunkowy dostęp do technologii lekowych w ekspresowym tempie

czyta Maciej Orłoś

Z załączonego nagrania szkoleniowego “Ratunkowy dostęp do technologii lekowych w praktyce” prowadzonego przez dr Artura Fałka, dowiedzieć się Państwo możecie o podstawach prawnych, mechanizmach finansowych oraz poznać odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania związane z RDTL.

Etapy ubiegania się o RDTL:

  1. Decyzja lekarza prowadzącego i świadczeniodawcy o wdrożeniu leczenia u pacjenta w ramach procedury RDTL. (Wzór wniosku świadczeniodawcy do konsultanta krajowego/ wojewódzkiego o zastosowanie leku w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowej  - Załącznik nr 2 do Zarządzenia)
  2. Warunek konieczny: uzyskanie przez świadczeniodawcę pozytywnej opinii konsultanta krajowego albo konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie medycyny odpowiedniej ze względu na chorobę lub problem zdrowotny świadczeniobiorcy, która zawiera ocenę zasadności zastosowania tego leku u danego pacjenta (Wzór opinii - załącznik nr 3). W przypadku uzyskania:
    • pozytywnej opinii – lek może zostać zastosowany u chorego,
    • negatywnej opinii – lek nie może zostać zastosowany u chorego.
  3. Podanie leku może nastąpić na okres terapii nie dłuższy niż 3 miesiące albo trzy cykle leczenia.
  4. Kontynuacja leczenia w ramach RDTL jest możliwa pod warunkiem potwierdzenia przez lekarza specjalistę skuteczności leczenia danym lekiem w ramach procedury RDTL. (Wzór informacji do dyrektora OW NFZ w sprawie kontynuacji leczenia pacjenta lekiem w ramach RDTL stanowi załączniknr 4 do ww. zarządzenia.)
  5. Wszystkie ww. dokumenty [tj. 1. wniosek do konsultanta o wydanie opinii (zał. 2), 2. opinia konsultanta (zał.3) oraz 3. informacja o kontynuacji (zał. 4)] powinny się znaleźć w dokumentacji medycznej pacjenta. Stwierdzenie w trakcie kontroli braku takiej informacji może skutkować koniecznością zwrotu środków wypłaconych na pokrycie kosztu tego leku.
  6. Świadczeniodawca jest ponadto zobowiązany do przekazania 1. opinii konsultanta oraz 2. informacji o kontynuacji terapii do właściwego OW NFZ wraz z kopią rachunku lub faktury dokumentującej zakup leku. Są one niezbędne do rozliczenia terapii pomiędzy ośrodkiem a OW NFZ. Jej brak może skutkować brakiem rozliczenia terapii.

Finansowanie:

Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Zdrowia łączna roczna suma wydatków na RDTL na terenie całego kraju nie może przekroczyć 3% sumy przekazywanej na finansowanie programów lekowych oraz katalogu chemioterapii. Środki na rozliczenie finansowania leków w ramach RDTL zostały zabezpieczone w planach finansowych każdego z szesnastu Oddziałów Wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia.

Ważne linki:

M-PL-00001634