Ratunkowy Dostęp do Technologii Lekowych (RDTL) to mechanizm finansowania leków w sytuacjach, w których możliwe jest wydłużenie życia pacjenta lub znacząca poprawa jego zdrowia i wykorzystane zostały dostępne refundowane technologie lekowe.

W ramach procedury Ratunkowego Dostępu do Technologii Lekowej ośrodek prowadzący leczenie danego pacjenta, ma możliwość zawnioskowania o pokrycie kosztów leku zarejestrowanego, ale nieobjętego refundacją.

Leki finansowane w ramach RDTL są dostępne bezpłatnie dla pacjentów, a ich koszt pokrywa Narodowy Fundusz Zdrowia.

Ratunkowy dostęp do technologii lekowych w ekspresowym tempie

czyta Maciej Orłoś

Z załączonego nagrania szkoleniowego “Ratunkowy dostęp do technologii lekowych w praktyce” prowadzonego przez dr Artura Fałka, dowiedzieć się Państwo możecie o podstawach prawnych, mechanizmach finansowych oraz poznać odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania związane z RDTL.

Etapy ubiegania się o RDTL:

 1. Decyzja lekarza prowadzącego i świadczeniodawcy o wdrożeniu leczenia u pacjenta w ramach procedury RDTL. (Wzór wniosku świadczeniodawcy do konsultanta krajowego/ wojewódzkiego o zastosowanie leku w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowej  - Załącznik nr 1 (5) do Zarządzenia)
 2. Warunek konieczny: uzyskanie przez świadczeniodawcę pozytywnej opinii konsultanta krajowego albo konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie medycyny odpowiedniej ze względu na chorobę lub problem zdrowotny świadczeniobiorcy, która zawiera ocenę zasadności zastosowania tego leku u danego pacjenta (Wzór opinii - załącznik nr 2 (6)). W przypadku uzyskania:
  • pozytywnej opinii – lek może zostać zastosowany u chorego,
  • negatywnej opinii – lek nie może zostać zastosowany u chorego.
 3. Podanie leku może nastąpić na okres terapii nie dłuższy niż 3 miesiące albo trzy cykle leczenia.
 4. Kontynuacja leczenia w ramach RDTL jest możliwa pod warunkiem potwierdzenia przez lekarza specjalistę skuteczności leczenia danym lekiem w ramach procedury RDTL. (Wzór informacji do dyrektora OW NFZ w sprawie kontynuacji leczenia pacjenta lekiem w ramach RDTL stanowi załącznik nr 3 (7) do ww. zarządzenia.)
 5. Wszystkie ww. dokumenty [tj. 1. wniosek do konsultanta o wydanie opinii (zał. 1 (5)), 2. opinia konsultanta (zał.2 (6)) oraz 3. informacja o kontynuacji (zał. 3 (7))] powinny się znaleźć w dokumentacji medycznej pacjenta. Stwierdzenie w trakcie kontroli braku takiej informacji może skutkować koniecznością zwrotu środków wypłaconych na pokrycie kosztu tego leku.
 6. Świadczeniodawca jest ponadto zobowiązany do przekazania 1. opinii konsultanta oraz 2. informacji o kontynuacji terapii do właściwego OW NFZ wraz z kopią rachunku lub faktury dokumentującej zakup leku. Są one niezbędne do rozliczenia terapii pomiędzy ośrodkiem a OW NFZ. Jej brak może skutkować brakiem rozliczenia terapii. 
 7. Dodatkowo w związku ze zmianą zarządzenia prezesa NFZ  nr 56/2021/DSOZ zarządzeniem z dnia 10 marca 2022 r. o nr 27/2022/DSOZ , płatnik wprowadza konieczność procedowania dokumentacji związanej z wnioskami w ramach RDTL z wykorzystaniem aplikacji CBWiD (Centralna Baza Wniosków i Decyzji).  Obowiązek taki został wprowadzony od 1 kwietnia 2022 r. dla następujących województw: dolnośląskiego, mazowieckiego, śląskiego oraz wielkopolskiego od 1 lipca 2022 dla pozostałych województw.

Finansowanie:

Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Zdrowia łączna roczna suma wydatków na RDTL na terenie całego kraju nie może przekroczyć 3% sumy przekazywanej na finansowanie programów lekowych oraz katalogu chemioterapii. Środki na rozliczenie finansowania leków w ramach RDTL zostały zabezpieczone w planach finansowych każdego z szesnastu Oddziałów Wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia.

Komunikat MZ ws. leków niefinansowanych w RDTL

Zgodnie z informacją Ministra Zdrowia pacjenci, którzy rozpoczęli leczenie produktem leczniczym niepodlegającym finansowaniu w ramach procedury ratunkowego dostępu do technologii lekowych przed wpisaniem leku na właściwy wykaz, mają prawo do kontynuacji leczenia pod warunkiem udowodnienia skuteczności dotychczasowego leczenia. Świadczeniodawca powinien w takim wypadku przekazać informację o zamiarze kontynuacji leczenia do właściwego Wojewódzkiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. 

Wykaz produktów leczniczych niepodlegających finansowaniu w ramach procedury ratunkowego dostępu do technologii lekowych

 

Dokładamy starań by link prowadzący do wykazu był aktualny, jednak prosimy o zweryfikowanie tego na stronie Ministerstwa Zdrowia poprzez wpisanie w wewnętrznej wyszukiwarce hasła: "Komunikat MZ ws. leków niefinansowanych w RDTL" a następnie zaznaczenie na liście rozwijalnej OKRES pola Ostatnie 90 dni (zgodnie z poniższym rysunkiem)

Ważne linki:

M-PL-00001634