O Leku

VABYSMO jest pierwszym i jedynym inhibitorem blokującym jednocześnie dwa szlaki - VEGF oraz ANG-2 zatwierdzonym do stosowania w leczeniu dorosłych pacjentów cierpiących na nAMD i DME. Lek pozwala na wzmocnienie stabilności naczyniowej, większą kontrolę choroby i w efekcie pozwala wydłużyć odstępy pomiędzy iniekcjami do 16 tygodni u ponad 60% pacjentów 3,4,5. Dzięki temu lekarze mogą zwiększać niezależność pacjentów i zapewniać optymalne efekty leczenia.

    

 

Mechanizm działania

Farycymab jest humanizowanym bispecyficznym przeciwciałem z klasy immunoglobulin G1 (IgG1), które działa przez zahamowanie dwóch odrębnych szlaków, neutralizując zarówno angiopoetynę-2 (Ang-2), jak i czynnik wzrostu śródbłonka naczyniowego A (VEGF-A)3.

Ang-2 powoduje niestabilność naczyń poprzez sprzyjanie destabilizacji śródbłonka, utracie perycytów i patologicznej angiogenezie, nasilając w ten sposób wyciek przez nieszczelne naczynia i stan zapalny. Ang-2 uwrażliwia także naczynia krwionośne na działanie VEGF-A, powodując dalszą destabilizację naczyń. Ang-2 i VEGF-A synergicznie zwiększają przepuszczalność naczyń i stymulują neowaskularyzację. Dzięki podwójnemu zahamowaniu Ang-2 i VEGF-A farycymab zmniejsza przepuszczalność naczyń i stan zapalny, hamuje patologiczną angiogenezę i przywraca stabilność naczyń3.

Profil bezpieczeństwa:

Porównywalny z afliberceptem wykazany na przestrzenia 2 lat4,6

Stabilność naczyniowa:

Dowiedz się więcej o roli angiopoetyny i mechanizimie działania

Kliknij tutaj

Piśmiennictwo:

  1. Heier JS, et al. Lancet. 2022;399(10326):729–40.
  2. Wykoff CC, et al. Lancet. 2022;399(10326):741–755.
  3. Aktualna Charakterystyka Produktu Leczniczego Vabysmo.
  4. Holz FG, et al. Presented at EURETINA 2022, Hamburg, Germany, 1–4 September2022.
  5. Schlottmann PG, et al. Presented at EURETINA 2022, Hamburg, Germany, 1–4 September 2022.
  6. Khanani AM et al. Faricimab in nAMD and DME: Latest Updates Presented at the Angiogenesis, Exudation, and Degeneration 2023 Virtual Congress. February 10–11, 2023

▼ Produkt leczniczy jest dodatkowo monitorowany. Umożliwi to szybkie zidentyfikowanie nowych informacji o bezpieczeństwie. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane. Zgłoszenia działań niepożądanych należy przekazywać do: Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych‣ Al. Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301; fax:+ 48 22 49 21 309; strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl lub Roche Polska Sp. z o.o., ul. Domaniewska 28, 02-672 Warszawa, tel. +48 22 345 18 88, fax +48 22 345 18 74 lub za pomocą formularza zgłoszeniowego znajdującego się pod adresem internetowym www.roche.pl/portal/pl/zglaszanie_dzialan_niepozadanych.