Enspryng

Produkt leczniczy Enspryng jest wskazany do stosowania:

w monoterapii lub w skojarzeniu z terapią immunosupresyjną (IS) w leczeniu chorób ze spektrum zapalenia nerwów wzrokowych oraz rdzenia kręgowego (ang. neuromyelitis optica spectrum disorders, NMOSD) u pacjentów dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 12 lat, u których występują przeciwciała IgG przeciwko akwaporynie-4 (AQP4-IgG).

 

ENSPRYNG TO PIERWSZA I JEDYNA TERAPIA PODAWANA PODSKÓRNIE O UDOWODNIONYM DZIAŁANIU ZMNIEJSZAJĄCYM RYZYKO RZUTU U PACJENTÓW Z NMOSD AQP4-IgG+

Referencje:

  1. Aktualna Charakterystyka Produktu Leczniczego Enspryng dostępna na stronie www.roche.pl 
  2. Traboulsee A., Greenberg B.M., Bennett J.L. i wsp. Safety and efficacy of satralizumab monotherapy in neuromyelitis optica spectrum disorder: a randomised, double-blind, multicenter, placebo- controlled phase 3 trial.. Lancet Neurol. 2020;19(6):402–412.
  3. Yamamura T., Kleiter I., Fujihara K. i wsp. Trial of satralizumab in neuromyelitis optica spectrum disorder. N Engl J Med. 2019;381(22):2114–2124.

▼Produkt leczniczy jest dodatkowo monitorowany. Umożliwi to szybkie zidentyfikowanie nowych informacjio bezpieczeństwie. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane. Zgłoszenia działań niepożądanych należy przekazywać do: Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301; fax:+ 48 22 49 21 309; strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl lub Roche Polska Sp. z o.o., ul. Domaniewska 28, 02-672 Warszawa, tel. +48 22 345 18 88, fax +48 22 345 18 74 lub za pomocą formularza zgłoszeniowego znajdującego się pod adresem internetowym www.roche.pl/portal/pl/zglaszanie_dzialan_niepozadanych.