O leku

Polatuzumab wedotyny jest koniugatem przeciwciało-lek, składającym się ze środka antymitotycznego monometyloaurystatyny E (MMAE), skoniugowanej kowalencyjnie z przeciwciałem monoklonalnym skierowanym przeciwko CD79b [rekombinowana humanizowana immunoglobulina G1 (IgG1), wytwarzana w komórkach jajnika chomika chińskiego w technologii rekombinacji DNA].

 

Wskazanie rejestracyjne

Produkt leczniczy Polivy w skojarzeniu z rytuksymabem, cyklofosfamidem, doksorubicyną i prednizonem (R-CHP) jest wskazany w leczeniu dorosłych pacjentów z chłoniakiem rozlanym z dużych komórek B (ang. diffuse large B-cell lymphoma, DLBCL), którzy nie byli poddani wcześniejszej terapii. 

Produkt leczniczy Polivy w skojarzeniu z bendamustyną i rytuksymabem jest wskazany w leczeniu dorosłych pacjentów z nawrotowym/opornym chłoniakiem rozlanym z dużych komórek B (DLBCL), którzy nie kwalifikują się do przeszczepienia krwiotwórczych komórek macierzystych

 

Jak działa lek?

Polatuzumab wedotyny jest koniugatem przeciwciała skierowanego przeciwko CD79b i leku antymitotycznego (monometyloaurystatyna E, MMAE). Koniugat ten dostarcza silny lek antymitotyczny preferencyjnie do limfocytów B, powodując śmierć nowotworowych limfocytów B.

Przeciwciało

 • Celem molekularnym jest antygen na komórkach nowotworowych, 
 • Kompleks przeciwciało – antygen ulega internalizacji

Łącznik

 • Zapewnia stabilność ADC w krwioobiegu
 • Umożliwia uwalnianie leku cytotoksycznego w komórkach nowotworowych

Lek cytotoksyczny

 • Sprawdzony MoA
 • Wysoka skuteczność
 • Duża toksyczność ogólnoustrojowa
 • Brak immunogenności

Polatuzumab wedotyny: przeciwciało anty-CD79b, sprzężone z cytostatykiem aurystatyną

Mechanizm działania

 

Przeciwciało anty-CD79b

 • wiąże się z antygenem powierzchniowym CD79b, ulegającym ekspresji na powierzchni limfocytów B w większości chłoniaków NHL1-3

 

Polivy

 • ulega przemieszczeniu do wnętrza komórki tzw. internalizacji

Łącznik

 • ulega zniszczeniu, uwalniając MMAE1-4

 

MMAE

 • wiąże się z mikrotubulami
 • hamuje polimeryzację mikrotubul
 • zaburza podział komórki
 • indukuje apoptozę4,5

MMAE, monometylo-auristatyna E; Łącznik VC – Łącznik walina-cytrulina

Piśmiennictwo

1) Jak działa lek:

 1. Dornan D, et al. Blood 2009;114:2721–29;
 2. Polson A, et al. Expert Opin Invest Drug 2011;20:75–85;
 3. Doronina SO, et al. Nat Biotechnol 2003;21:778–84.

2) Mechanizm działania:

 1. Palanca-Wessels MC, et al. Lancet Oncol. 2015;16:704-715;
 2. Polson A, et al. Blood. 2007;110:616-623;
 3. Dornan D, et al. Blood. 2009;114:2721-2729;
 4. Francisco JA, et al. Blood. 2003;102:1458-1465;
 5. Beck A, et al. Mabs 2012;4:637-647.

3) Aktualna Charakterystyka Produktu Leczniczego POLIVY znajduje się na stronie www.roche.pl

▼Produkt leczniczy jest dodatkowo monitorowany. Umożliwi to szybkie zidentyfikowanie nowych informacjio bezpieczeństwie. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane. Zgłoszenia działań niepożądanych należy przekazywać do: Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301; fax:+ 48 22 49 21 309; strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl lub Roche Polska Sp. z o.o., ul. Domaniewska 28, 02-672 Warszawa, tel. +48 22 345 18 88, fax +48 22 345 18 74 lub za pomocą formularza zgłoszeniowego znajdującego się pod adresem internetowym www.roche.pl/portal/pl/zglaszanie_dzialan_niepozadanych.