O leku

 

Obinutuzumab jest humanizowanym przeciwciałem monoklonalnym typu II podklasy IgG1 skierowanym przeciwko CD20 i otrzymywanym poprzez humanizację mysiego przeciwciała macierzystego B-Ly1 i wytwarzanym z zastosowaniem technologii rekombinacji DNA w linii komórkowej pochodzącej z jajnika chomika chińskiego.

 

Jakie są wskazania do stosowania leku Gazyvaro w chłoniaku grudkowym (FL)?

  • I linia leczenia FL:
Lek GAZYVARO podawany w skojarzeniu z chemioterapią, a następnie w monoterapii w leczeniu podtrzymującym u pacjentów, u których wystąpiła odpowiedź na leczenie, jest wskazany do stosowania u wcześniej nieleczonych pacjentów z zaawansowanym chłoniakiem grudkowym.
 
  • Nawrotowy/oporny FL:
Lek GAZYVARO podawany w skojarzeniu z bendamustyną, a następnie w monoterapii w leczeniu podtrzymującym jest wskazany u chorych, u których:
- nie wystąpiła odpowiedź na leczenie rytuksymabem lub schematem zawierającym rytuksymab
lub
- wystąpiła progresja choroby podczas leczenia lub do 6. miesięcy po leczeniu rytuksymabem lub schematem zawierającym rytuksymab.
 

Jak działa lek?

 

Film przedstawia mechanizm działania GAZYVARO, oparty głównie na dwóch procesach:

  • wywoływaniu bezpośredniej śmierci komórki
  • cytotoksyczności komórkowej zależnej od przeciwciał (ang. Antibody dependent cellular cytotoxicity, ADCC) oraz fagocytozy komórkowej zależnej od przeciwciał (ang. Antibody dependent cellular phagocytosis, ADCP)

 

Aktywacja układu dopełniacza to mechanizm słabiej zaznaczony w porównaniu z przeciwciałami anty-CD20 typu I.

Gazyvaro - Przewlekła białaczka limfocytowa (PBL)

Gazyvaro w skojarzeniu z chlorambucylem jest wskazany do stosowania u dorosłych z wcześniej nieleczoną przewlekłą białaczką limfocytową (PBL), u których z powodu chorób współistniejących nie należy stosować leczenia opartego na pełnej dawce fludarabiny (patrz punkt 5.1 w CHPL).

 

Zobacz specyfikację i dawkowanie

Piśmiennictwo:

  1. Aktualna charakterystyka produktu leczniczego GAZYVARO 

M-PL-00000109

Banner Gazyvaro w PBL (M-PL-00000907) 

  1. Marcus R i wsp. N Engl J Med 2017; 377(14): 1331-1344. 
  2. Cheson BD i wsp. J Clin Oncol 2018; 36(22): 2259-2266.